Disclaimer

Deze website inclusief de daarop aangeboden diensten en producten zijn een initiatief van de onderneming CANNA Nederland BV, die haar hoofdvestiging heeft te Breda NB, Nederland (KvK-Nr. 20083375), hierna: "CANNA".

Voor de toegang tot en het gebruik van deze website gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door u toegang te verschaffen tot deze website en de website te gebruiken gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden.

Indien u niet in Nederland woonachtig bent of minderjarig, wordt u dringend verzocht de website nu te verlaten.

Artikel 1: Algemeen

CANNA specialiseert zich in de verkoop van groei en bloei middelen die uitermate geschikt zijn voor snelgroeiende planten. CANNA houdt zich aan de wetgeving van de landen waarin het zaken doet.

CANNA verkoopt alleen aan bedrijven die zich bij de lokale Kamer van Koophandel hebben ingeschreven en voldoen aan de door CANNA gestelde eisen (waaronder acceptatie van de CANNA's algemene voorwaarden). CANNA verkoopt dus GEEN producten aan particulieren. Het enige dat wij rechtstreeks aan particulieren verkopen is zogenaamde merchandise.

Artikel 2: Inhoud

CANNA heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waaronder mede begrepen alle informatie en (product)gegevens, hierna gezamenlijk: “Informatie”. De Informatie op de website wordt alleen ter vermaak en voor informatieve doeleinden aangeboden. Alle Informatie kan te allen tijde, zonder voorafgaande aankondiging, worden gewijzigd.

Artikel 3: Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendom’s) rechten met betrekking tot de website, waaronder mede begrepen de rechten op de teksten, streaming video’s, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij CANNA en/of haar licentiegevers. Het is niet toegestaan (enig gedeelte van) de website op enige wijze ter beschikking te stellen aan derden en/of te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van één hardcopy.

Artikel 4: Garantie

CANNA garandeert niet dat de Informatie juist, actueel en volledig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van fouten en dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

CANNA sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit elk gebruik van de website. Meer in het bijzonder zal CANNA in geen geval aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook, die op enige wijze ontstaat door en/of voortvloeit uit handelingen verricht door u, die zouden zijn ingegeven door de op de website geplaatste Informatie en/of het onrechtmatig gebruik van haar systemen, waaronder de website, door een derde.

Artikel 6: Verwijzingen

De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. CANNA heeft geen zeggenschap over deze websites. CANNA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 7: Beveiliging

CANNA spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. CANNA legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 8: Diversen

Deze Disclaimer kan te allen tijde door CANNA worden aangepast. CANNA adviseert daarom deze Disclaimer regelmatig te bekijken.

Op deze Disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Breda NB.